21. marec – Mednarodni dan gozdov

TEMA LETA 2020: GOZDOVI IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST – PREDRAGOCENI, DA BI JIH IZGUBILI

Za mednarodni dan gozdov je generalna skupščina Združenih narodov leta 2012 razglasila 21. marec. Ta dan je razglašen za promocijo gozdov in ozaveščanje o pomenu in nujnosti trajnostne rabe vseh vrst gozdov. Letošnja tema je Gozdovi in biotska raznovrstnost – predragoceni, da bi jih izgubili.

V slovenskih gozdovih je stopnja ohranjenosti biodiverzitete visoka. Imamo več kot 70 različnih samoniklih vrst dreves, ki tvorijo več kot 200 gozdnih vegetacijskih enot oz. gozdnih združb, ki so podlaga za načrtovanje trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z gozdom. Danes je v Sloveniji 170 gozdnih rezervatov, med njimi tudi 14 pragozdnih ostankov. Več kot 50 % slovenskih gozdov je v zavarovanih območjih Natura 2000. Ohranjanje naravne biotske raznovrstnosti in varstvo narave sta ključni del gospodarjenja z gozdovi.

Ključna sporočila tega dne so:

  • V gozdovih živi približno 80 % kopenskih vrst živali, rastlin in gliv. So biotsko najbolj raznovrstni ekosistemi na kopnem.
  • Gozdove po svetu sestavlja več kot 60.000 drevesnih vrst.
  • Več kot milijarda ljudi je neposredno odvisna od gozdov zaradi ekonomske, ekološke in socialne funkcije gozda.
  • Genska raznolikost populacij drevesnih in živalskih vrst pomaga gozdovom pri prilagajanju na podnebne spremembe in druge grožnje.
  • Biotska raznovrstnost je resno ogrožena zaradi krčenja gozdov, degradacije gozdov in podnebnih sprememb.
  • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi in njihova obnova sta ključnega pomena za preživetje ljudi, ohranjanje biotske raznovrstnosti in blaženje podnebnih sprememb.

Več na spletnih straneh International Day of Forests in Zavod za gozdove Slovenije.