TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Triglavski Narodni Park je edini narodni park v Sloveniji. Ime je dobil po Triglavu, ki se v osrčju parka dviguje najvišje (2864 m) in je hkrati tudi najvišji slovenski vrh. Razprostira se na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo, na jugovzhodnem delu alpskega masiva. Skoraj popolnoma se prekriva z Vzhodnimi Julijskimi Alpami. Obsega 840 kvadratnih kilometrov, kar je štiri odstotke površine Slovenije. Spada med najstarejše evropske parke; prvo varovanje sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park. Ime Triglav ni povsem pojasnjeno. Nastalo je bodisi zaradi značilne podobe gore z jugovzhodne strani bodisi kot spomin na najvišje božanstvo iz časa poganstva, ki je imelo sedež na njegovem vrhu.

Triglavski narodni park je kot edinstveno zavarovano območje v alpskem svetu prednostno namenjeno ohranjanju ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot, pestrosti habitatnih tipov, živalskih (približno 7.000) in rastlinskih vrst (približno 1.600) ter kakovosti in pestrosti krajin.

V naseljenih delih narodnega parka je poudarek na ohranjanju kulturne dediščine in kakovosti kulturne krajine, ki je rezultat dolgoletnega sožitja domačinov in narave. Lokalnim prebivalcem se ob podpori ustreznih vladnih resorjev zagotavljajo gospodarski in družbeni pogoji za trajnostni razvoj dejavnosti, ki omogočajo in podpirajo ohranjanje poselitve, kakovostno bivalno in delovno okolje, značilno identiteto in tradicionalno rabo naravnih dobrin.

Ohranjanje narave in kulturne dediščine, trajnostni razvoj in sporazumevanje s širšo javnostjo so izzivi in naloge Javnega zavoda Triglavski narodni park, ki lokalnim prebivalcem in obiskovalcem z dejavnim sodelovanjem približuje pomen varstva narave in kulturne dediščine in trajnostnega razvoja v Alpah.

Narodni park je vzoren primer uspešnega usklajevanja različnih interesov, usmerjenih k istemu cilju – ohranjeni naravi, krajini in kulturni dediščini. Vrednote narodnega parka so motiv in privlačen cilj za obiskovalce, ki spoštujejo izjemnost narave in kulturne dediščine ter mir in tišino. Obiskovalci se z različnimi oblikami trajnostne mobilnosti in z urejeno parkovno infrastrukturo usmerjajo v manj ranljive predele narodnega parka, kjer se jim nudijo možnosti za doživljanje narave in sprostitev.

V letu 2021 obeležujemo 40-letnico razglasitve prvega zakona o Triglavskem narodnem parku. 

40-letnico bomo obeležili s sloganom Triglavski narodni park – za naravo in ljudi, ki nosi sporočilo, kako pomembno je zagotavljanje ravnovesja med varstvom narave in interesi človeka ter iskanjem takšnih rešitev, ki bodo zagotavljale ohranjanje narave in kulturne dediščine ter prispevale k večji kakovosti življenja in spodbujale trajnostni razvoj. V letu 2021 načrtujemo sklop dogodkov za širšo javnost, strokovni posvet in osrednje praznovanje za vse, ki v parku živijo, v njem delajo ali ga obiskujejo.

R

Besedilo je pripravila Nina Rimahazi, avtor zgornje fotografije je Aleš Zdešar.