V KOZJANSKEM PARKU JE JABOLKO VEČ KOT SADEŽ

Ena najbolj uspešnih in prepoznavnih zgodb Kozjanskega regijskega parka je zagotovo oživljanje in ohranjanje visokodebelnih travniških sadovnjakov.

Travniške sadovnjake uvrščamo v habitatne tipe kmetijske krajine ali agrarne habitatne tipe, katerih značilnost je ekstenzivni način rabe kmetijskih zemljišč, ki vzdržujejo tradicionalno kmetijsko krajino in bistveno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Tovrstni habitatni tip je tudi med najbolj ogroženimi zaradi sprememb v rabi kmetijskih zemljišč, opuščanju pridelave in posledično zaraščanja, ekonomskih sprememb in sprememb v socialni strukturi lastnikov. Travniški sadovnjaki spadajo med evropsko pomembna naravovarstvena območja Natura 2000, saj predstavljajo življenjsko okolje za nekatere redke in ogrožene vrste ptic.

V njih še gnezdijo vijeglavke, pogorelčki, veliki skoviki, rjavi srakoperji, zelene žolne, pivke, smrdokavre, čuki, dleski, liščki, zelenci, kosi. Njihova prisotnost je tudi posledica prisotnosti veliko vrst žuželk (mravlje, kobilice, metulji, hrošči…). Samotarskim čebelam, kot sta npr. rdeča in rogata dišavka (Osmia rufa, O. cornuta), v pomoč postavljamo tudi žuželčje hotele. Podobne pomoči so deležne tudi pikapolonice in strigalice, ki prav tako pripomorejo lastniku, da v jeseni obere obilen in zdrav pridelek sadja.

Da smo v Kozjanskem parku z oživljanjem travniških sadovnjakov na pravi poti, nam dokazuje poročilo o štetju ptic v letu 2020 – stanje ptic se izboljšuje in mnogi novo zasajeni visokodebelni travniški sadovnjaki znotraj zavarovanega območja jim nudijo življenjski prostor.

Kozjansko jabolko iz visokodebelnega travniškega sadovnjaka je tako simbol varovanja narave, nadaljevanja tradicije in dediščine naših prednikov, blagostanja in zdrave hrane ter simbol prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim območjem.

V Kozjanskem parku smo prepoznali zelo bogato gensko zakladnico številnih avtohtonih in tradicionalnih sort jabolk in hrušk. Zato smo na Gradišču v Podsredi vzpostavili kolekcijski matični sadovnjak, ki je obdelovan po načelih ekološkega kmetovanja. V sadovnjaku imamo posajenih preko 100 različnih tradicionalnih sort jabolk in 60 vrst hrušk in vsako drevo je označeno z imenom sorte (tudi v Braillovi pisavi). Za 52 sort jabolk in hrušk smo s strani MKGP imenovani kot vzdrževalci sort. V sadovnjaku so tudi bivališča za koristne organizme – »žuželčji« hoteli, gnezdilnice in krmilnice za ptice.

V Kozjanskem parku se že več kot desetletje ukvarjamo tudi z drevesničarsko pridelavo. Začeli smo z namenom ohranitve vseh evidentiranih sort jabolk in hrušk na zavarovanem območju. Danes imamo certificirano ekološko drevesnico sadik tradicionalnih sort jabolk in hrušk, ki se odlikujejo po ekološki proizvodnji, sortni pestrosti in po tem, da so vzgojene na generativnih podlagah – sejancih. Številne sorte so vključene tudi v Slovensko sortno listo sadnih rastlin.

Jabolku v Kozjanskem parku vsako leto drugi vikend v oktobru posvečamo praznik. Praznik kozjanskega jabolka je ena najuspešnejših okoljskih zgodb, je simbol ohranjene narave, izročila in prepoznavnosti našega zavarovanega območja. Promovira jabolko in travniške sadovnjake z namenom ohranjanja biotske pestrosti in do narave prijaznega gospodarjenja s prostorom.

Letos praznujemo že 22. Praznik kozjanskega jabolka. Vrhunec pestrega dogajanja v okviru praznika bo v soboto in nedeljo, 9. in 10. oktobra 2021, z bogato sejemsko in družabno-kulturno prireditvijo na trgu Podsreda. Praznik pa se bo pričel že to nedeljo, 3. oktobra 2021, s 13. tradicionalnim pohodom po kozjanskih sadovnjakih. Podroben program praznika najdete na povezavi TUKAJ.

R

Besedilo je pripravila Nina-Klavdija Gabron, avtor zgornje fotografije kozjanskega jabolka je Teo Hrvoje Oršanič.