KOZJANSKI PARK – SOŽITJE NARAVE IN ČLOVEKA

Kozjanski regijski park letos praznuje 40 let delovanja. Je eno najstarejših in najobsežnejših zavarovanih območij v Sloveniji in večji del parka je uvrščen med Natura 2000 območja.

Od leta 2010 je park član velike UNESCO-ve družine v okviru programa Človek in biosfera, kamor je bilo po letih napornega dela sprejeto Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje.

Kozjanski park leži na vzhodu Slovenije, med reko Sotlo in Bohorjem, in meri 206 km2. Sestavlja ga gozdnato hribovje z otoki suhih travišč, sadjarsko gričevje in mokrotne doline ob vodotokih.

Razgibanost površja ustvarjajo hudourniške grape in pojavi osamelega krasa, kot so vrtače, brezna in jame. Bogata geodiverziteta ustvarja pogoje za izjemno biodiverziteto – pestrost živalskih in rastlinskih vrst.

V Kozjanskem parku lahko občudujemo kar 66 naravnih vrednot in 8 naravnih spomenikov. V okviru nacionalnega programa upravljanja območij Natura 2000 se tukaj izvajajo številni ukrepi za zagotavljanje ugodnega stanja redkih ali ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih življenjskih prostorov. Velik poudarek pa v parku namenjajo tudi mladim, ki jim skozi številne aktivnosti približujejo pomen in namen zavarovanega območja in njegove bogate biotske pestrosti.

Štiri desetletja so ustvarila precej dobrih parkovnih praks. Ena najbolj uspešnih in prepoznavnih je zagotovo oživljanje in ohranjanje visokodebelnih travniških sadovnjakov. Kozjanski travniški sadovnjaki so evropsko pomembna varstvena območja – življenjski prostor redkih in ogroženih vrst ptic in nepogrešljiva podoba kozjanske krajine. Da je ta praksa prava pot, dokazuje poročilo o štetju ptic v letu 2020 – stanje ptic se izboljšuje, povečuje pa se tudi število novo zasajenih visokodebelnih travniških sadovnjakov znotraj zavarovanega območja.

V svojem kolekcijskem sadovnjaku Kozjanski park vzgaja in skrbi za 117 tradicionalnih in avtohtonih sort jablan in 57 sort hrušk, kar je izjemnega pomena za ohranjanje genske raznovrstnosti.

Ena najuspešnejših okoljskih zgodb, vezana na oživljanje in ohranjanje visokodebelnih travniških sadovnjakov, je Praznik kozjanskega jabolka, ki je simbol ohranjene narave, izročila in prepoznavnosti našega zavarovanega območja.

Kozjanski park je z uspešno izvedenim prvim LIFE projektom v Sloveniji preprečil zaraščanje hribovskih suhih travnikov, ki so prava zakladnica biotske pestrosti. Zavarovano območje Kozjanskega parka je trenutno ponosni partner dveh Life projektov (LIFE Naturaviva in LIFE Amphicon), katerih namen je širiti zavest o pomenu pestrosti narave in preprečiti izginjanje dvoživk.

V zadnjih letih se je v kozjanske vodotoke naselil bober, vsako leto pa se vrača živopisani čebelar, ki ga obiskovalci lahko spremljajo in opazujejo v urejenem opazovališču v peskokopu Župjek na Bizeljskem.

V štirih desetletjih delovanja je Kozjanski park opravil ogromno raziskav, vrednotenj, dokumentiranj in izvedel številne uspešne projekte, ki so pripomogli k ohranjenosti, prepoznavnosti in ugledu zavarovanega območja v Sloveniji kot tudi izven njenih meja.

P

Avtor zgornje fotografije (Oslica) je Matevž Lenarčič, besedilo in spodnje fotografije so pripravili v Kozjanskem parku.