21. maj – evropski dan Nature 2000 in dan LIFE programa

Program LIFE je že 30 let gonilo razvoja varstva narave v Evropski uniji in v Sloveniji.

Natura 2000 tudi s programom LIFE že 30 let varuje naravno dediščino slovenskega in evropskega pomena.

Praznujemo 30 let programa LIFE: #LIFEis30

21. maja 2022 program LIFE praznuje 30 let. V tem obdobju je finančni mehanizem programa LIFE sofinanciral več kot 5.500 projektov s področij varstva narave in okolja ter podnebnih sprememb v Evropski uniji. Na področju varstva narave je program LIFE sofinaciral več kot 1.800 projektov, ki so vključevali eno četrtino vseh območij Nature 2000 ter več kot 1.800 živalskih in rastlinskih vrst (od tega 460 vrst ptic) v Evropski uniji.

Program LIFE ima ključno vlogo pri uresničevanju evropskega zelenega dogovora. Trenutno ima štiri podprograme: narava in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter prehod na čisto energijo. Podnebna kriza in kriza biotske raznovrstnosti sta prisotni bolj kot kadar koli prej, vendar nam LIFE projekti dajejo upanje in navdih za rešitve.

Natura 2000 v Sloveniji

Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000. Med projekti izstopajo predvsem projekti programa LIFE, Evropskega sklada za regionalni razvoj in evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg. Poleg ohranjanja izboljšanja stanja ciljnih živalskih in rastlinskih vrst ter obnove življenjskih okolij med cilji izstopajo komunikacijske in izobraževalne aktivnosti, krepitev znanja, povezovanje in trajnostni razvoj zavarovanih območij. 

Trenutno na 80 območjih Nature 2000 v Sloveniji poteka 18 projektov za Naturo 2000, namenjenih ohranjanju in izboljšanju vrst in življenjskih okolij, ki združujejo preko 50 organizacij. V projektih Nature 2000 sodelujejo organizacije različnih sektorjev: varstva narave, gozdarstva, kmetijstva, upravljanja voda, turizma, ki pri izvajanju sodelujejo z lastniki zemljišč v območjih Nature 2000.

Program LIFE v Sloveniji

V Sloveniji je program LIFE v 30 letih sofinanciral 60 projektov na področjih okolja, narave, podnebnih ukrepov in krepitve zmogljivosti. V teh projektih je sodelovalo oziroma sodeluje 113 različnih organizacij (vladni organi, javne službe in institucije, raziskovalni inštituti, univerze, nevladne organizacije, podjetja). Slovenski partnerji sodelujejo tudi v mednarodnih projektih programa LIFE. V 30 letih so bili del 33 mednarodnih projektov.

Pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo je program LIFE sofinanciral 12 projektov. Prvi projekt (1993) je bil namenjen pripravi okoljske zakonodaje za upravljanje odpadkov, drugi (1994) pa za ustanovitev Notranjskega parka kot mednarodno pomembnega mokrišča in UNESCO biosfernega območja Notranjski Kras. Projekti programa LIFE za področje narave so vključevali 83 območij Nature 2000 in prav toliko živalskih in rastlinskih vrst, ki so v Sloveniji in so pomembne tudi na evropski ravni, ter 40 tipičnih naravnih okolij (habitatnih tipov).

Trenutno v Sloveniji poteka 28 projektov programa LIFE, med drugimi tudi LIFE Naturaviva. Polovico teh projektov vodijo slovenski partnerji, pri drugi polovici pa gre za projekte, v katerih so slovenske organizacije partnerji.

R

Besedilo je povzeto s spletne strani LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 (LIFE17 IPE/SI/000011).