2. februar je Svetovni dan mokrišč

TEMA LETA 2020: MOKRIŠČA IN BIODIVERZITETA

Mokrišča so vsa območja, kjer se vsaj del leta zadržuje površinska ali podzemna voda, ki je lahko slana, brakična ali sladkovodna. Poznamo jih kot močvirja, šotišča, barja, mokrotne travnike, poplavne gozdove in ravnice, riževa polja ter celo koralne grebene.

Nekdaj so veljala za ničvredno zemljo, zato je bila večina mokrišč izsušenih. Danes v luči podnebnih sprememb in z njimi povezanih vremenskih ekstremov, kot so poplave in suše, spoznavamo, da je vloga mokrišč zelo pomembna. Zaradi svoje vloge zbiralnika vode, mokrišča blažijo nihanja vodostajev in tako preprečujejo poplavljanje vodnih teles na drugih delih vodotokov. Blagodejno vplivajo na mikroklimo, saj z izhlapevanjem vode poleti blažijo sušo in ohlajajo okolico. S svojo rastlinsko in mikrobno biodiverziteto skrbijo za prečiščevanje vode in proces nastanka zaloge pitne vode.

So tudi življenjsko okolje mnogim redkim in ogroženim vrstam. Nekatere izmed njih so vezane izključno na mokrišča in jih izginjanje le-teh prizadene najbolj. Primer bogate vrstne pestrosti, ki jo mokrišča premorejo, je Cerkniško jezero. Jezero je vsaj začasen dom 267 vrstam ptic, 45 sesalcev, 125 metuljev in 15 vrstam dvoživk in številnim drugim.

Nekatera mokrišča so zaščitena z Ramsarsko konvencijo o mokriščih, ki je medvladni sporazum za ohranjanje in smotrno rabo mokrišč, h kateri je Slovenija pristopila leta 1992. Vključuje še 170 drugih držav in skupno obsega več kot 250 milijonov ha površin. V Sloveniji naravna in antropogena mokrišča obsegajo slaba dva odstotka celotne površine, mednje pa med drugim spadajo Sečoveljske soline, Škocjanske jame, reka Mura s poplavnim gozdom, Krakovski gozd, Zelenci in Cerkniško jezero.

Ocenjeno je, da je v zadnjih 100 letih po Evropi izginilo med 50 – 90% mokrišč. V Sloveniji med leti 1772 in 1990 več kot 100 000 ha, od tega 40% samo med leti 1950-1992. Največji pritiski na mokrišča so v nižinskih predelih Slovenije, saj jih ne ogroža le izsuševanje, temveč tudi onesnaževanje, pretirana izraba in ne-trajnosten turizem.

Ljudem mokrišča nudijo mnoge ekološke storitve, ki se jih na prvi pogled niti ne zavedamo, vendar so za nas zelo pomembne. Mednje poleg čiste vode in hrane spadajo tudi možnosti sprostitve ter rekreacije v naravi. Z ozaveščanjem pomembnosti mokrišč si prizadevajmo, da se krčenje v prihodnje ustavi.

Avtorja besedila: Mojca Pibernik, Blaž Koderman

Avtor fotografij: Davorin Tome