Krajinski park Ljubljansko barje (KPLB) je bil ustanovljen leta 2008 z Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje s ciljem, da se zavarujejo naravne vrednote, ohrani biotska raznovrstnost in ohranja ter krepi krajinska pestrost. Temeljni namen njegove ustanovitve je vzpostavitev modernega zavarovanega območja narave, v katerem se ohranjata narava in značilna krajina ter v katerem lahko prebivalci dobijo nove razvojne priložnosti, obiskovalci pa se v njem dobro počutijo. Za izvajanje javne službe upravljanja krajinskega parka je Vlada RS julija 2009 s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda KP Ljubljansko barje ustanovila javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB). V JZ KPLB bomo v okviru projekta izvedli delavnice in predstavitve v vrtcih in šolah ter predstavitve na dogodkih v parku in izven parka. Predstavili bomo tudi Varuha zakladov, maskoto KPLB, v interaktivni obliki. Izdali bomo publikacijo Ljubljansko barje na poštnih znamkah, izvedli usposabljanje vodnikov, nakupili opremo za naravoslovne delavnice na prostem, izvedli študijske izlete, pripravil številne objave v medijih ter sodelovali pri vseh skupnih projektnih aktivnostih.

Barbara Vidmar

Barbara Vidmar

naravovarstvena svetovalka

Maša Bratina

Maša Bratina

naravovarstvena svetovalka

Janez Kastelic

Janez Kastelic

direktor