Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je nevladna krovna organizacija vseh fizičnih in pravnih oseb, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva v Republiki Sloveniji. Glavni namen Zbornice je varovanje in zastopanje interesov članov, svetovanje in spodbujanje gospodarsko učinkovitih in okolju varnih dejavnosti. Glavne naloge KGZS so spodbujanje razvoja in izboljšanje gospodarskih razmer v omenjenih sektorjih, zagotavljanje specialističnih storitev v kmetijskem svetovanju, selekciji in nadzoru proizvodnje v živinoreji ter svetovanje za gozdarstvo. KGZS aktivno sodeluje pri oblikovanju zakonodaje, izboljšanju socialnih razmer in ohranjanju podeželskih območij v Sloveniji ter pri promociji slovenskega kmetijstva doma in v tujini. KGZS ima osem zavodov z več kot 300 strokovnimi svetovalci, ki pokrivajo celotno območje Slovenije.

V okviru dela svetovalne službe obravnavamo tudi vprašanja razvoja podeželja ter ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti ter spodbujamo dobre prakse, povezane z upravljanjem kulturne krajine. Svetovalna služba ima dolgoletne izkušnje pri promociji, izobraževanju in svetovanju kmetom in drugim deležnikom na podeželju. KGZS je bila partnerica pri številnih projektih, ki so obravnavali biotsko raznovrstnost in ohranjanje narave, vključno z območji Natura 2000. V letih 2002 do 2004 je bila zbornica dejavna v projektu, namenjenem komuniciranju za Naturo 2000. Sodelovali smo tudi v dveh LIFE projektih, povezanih z upravljanjem območij Natura 2000 ( LIFE04NAT/SI/000240 in LIFE11 NAT/SI/880) in projektu Interreg IIIA o pomenu visokodebelnih sadovnjakov za biotsko raznovrstnost.

V okviru projekta LIFE NATURAVIVA bodo usposobljeni svetovalci KGZS v projektni akciji Kmetovanje za biotsko raznovrstnost posredovali znanja o biotski raznovrstnosti kmetom in drugim prebivalcem podeželja, posebej mladim. S svojimi mediji, kot so časopis Zelena dežela, spletni portal, družbena omrežja in podobno, bomo zagotovili tudi poti komuniciranja.

Aleš Tolar

dr. Janko Rode

Saša Hočevar

Marjan Papež