Ker je Triglavski narodni park zelo privlačen za obiskovanje in različne prostočasne dejavnosti, določeni deli narave pa so izjemno ranljivi, je usmerjanje obiskovanja pomembna naloga Javnega zavoda Triglavski narodni park. Da bomo lahko ohranjali določene prostoživeče živalske in rastlinske vrste ter habitatne tipe, bo JZ TNP zato že v letošnjem letu pričel z uveljavljanjem t.i. mirnih območij, v katerih bodo obiskovanje in različne prostočasne dejavnosti časovno in prostorsko prilagojene. Sodelavci Javnega zavoda Triglavski narodni park bodo predstavili pomen mirnih območij in priporočila za obiskovalce, ki so sicer v tujih alpskih narodnih parkih že uveljavljena praksa.
Vabljeni!

Organizator / Sodelujoči